Opłaty

Opłaty


WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA

Wysokość wynagrodzenia notariusza ustalana jest indywidualnie ze stronami czynności, przy czym maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Uwaga: do wynagrodzenia notariusza obliczonego zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

Zgodnie z art. 6 ustawy Prawo o notariacie, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Stosuje się to odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.PODATKI

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki.

  • Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, zamiany, umowy spółki, ustanowienie hipoteki) i jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.
  • Notariusz jest płatnikiem podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie i zobowiązany jest pobrać od podatnika należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.


OPŁATA SĄDOWA

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz pobiera również opłatę sądową należną za wpisy dokonywane przez sąd w księdze wieczystej, jeżeli czynność notarialna wiąże się z koniecznością takiego wpisu, i przekazuje pobraną opłatę na rachunek właściwego sądu rejonowego.
W celu obliczenia kosztów związanych z planowaną czynnością notarialną prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobistą wizytę w kancelarii